Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12/17 της 206 ΠΑΥ, για την Κατασκευή Μεταφέρομενου Υποστέγου στο ΚΕΑ – ΑΔΑ: ΩΥΔ26-ΗΜΜ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Μεταφέρομενου Υποστέγου στο ΚΕΑ», με προϋπολογισμό 618.225,00 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/12/2017