Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ 07/17 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου και Υγρού Αζώτου – ΑΔΑ: 73ΓΟ6-ΕΥΑ

Η 111ΠΜ προκηρρύσει Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73ΓΟ6-ΕΥΑ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 08/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/12/2017