Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 83/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν:173282)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν: 173282).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 84/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:173287)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π S/P (Ο/Ν: 173287)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 82/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Τροποποιήσεων Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ VIP (Ο/Ν:173259)

Το 201ΚΕΦΑπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών τροποποιήσεων κάλυψης απαιτήσεων A/Φ VIP (Ο/Ν: 173259).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 85/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης A/K R-2800CA3, Α/Φ CL-215 από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και εντός των ΗΠΑ.

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) αεροπορική διακίνησης-μεταφοράς (Freight Forwarder) τεσσάρων (4) συνολικά Α/Κ R-2800CA3, Α/Φ CL-215  από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και εντός των ΗΠΑ.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 81/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α-Κ-R-2800 CA3 Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:173268)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A-K R-2800 CA3, A/Φ CL-215 (Ο/Ν: 173268).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας υπ’ αριθμ. 13/17 της 206 ΠΑΥ για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου «Συντήρηση Κυρίου Διαδρόμου – Λοιπών Εστρωμμένων Επιφανειών 117ΠΜ» – ΑΔΑ: ΩΑΜ56-ΥΜΛ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Κυρίου Διαδρόμου – Λοιπών Εστρωμμένων Επιφανειών 117ΠΜ»

Διακήρυξη Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 59/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η -ΑΔΑ : Ω3ΗΑ6-Η59

H Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκυρήσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 614.007,36€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%  επί της συμβατικής αξίας των εκποιούμενων υλικών.

Διαγωνισμός Έργου "Αποκατάσταση Φέροντος Οργανισμού Οικημάτων Αξκων – Υπξκων 135ΣΜ (135ΣΜ-16-02)" – ΑΔΑ: 6ΟΩ96-ΩΤΔ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου “Αποκατάσταση Φέροντος Οργανισμού Οικημάτων Αξκων – Υπξκων 135ΣΜ (135ΣΜ-16-02)” με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α, του Ν.4412/2016.

Συνέχιση Διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 9 γραφείου-διαμερίσματος 6ου ορόφου του ΜΤΑ επί της Ακαδημίας 27Α

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ συνεχίζει να τελεί σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 9 γραφείου – διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, με τους ίδιους όρους και με ελεύθερη τιμή εκκίνησης.
 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 14/17 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 7Γ526-ΑΣΒ

Η 116ΠΜ προκυρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  προσφορά  από οικονομική άποψη αποκλειστικά  βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικων προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης της Μονάδος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 48.903,01Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ526-ΑΣΒ