Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός υπ’αρ. 22/2017 του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση 400 στρ. Ε/Χ Α/Δ Λήμνου για Καλλιέργεια Χόρτου ΛΟΛΙΟ

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ,  με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με
προφορικές, για την εκμίσθωση 400 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του
Α/Δ Λήμνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης,
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για καλλιέργεια χόρτου «Λόλιο».

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/12/2017