Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 119/17 για την Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Στρατιωτικού Φαρμακείου και Ετήσια Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη για 3 έτη (μετά το πρώτο έτος δοκιμαστικής λειτουργίας) για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ/ΔΦΤ-ΑΔΑ:6ΥΣΖ6-ΗΣΔ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΥΣΖ6-ΗΣΔ
Διακηρυξη
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 07/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/11/2017