Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ.5/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Πυρόσβεσης (Πυροσβεστικό Αφρό Οχημάτων – Κατασβεστική Σκόνη Οχημάτων) – ΑΔΑ : 7Χ146-ΨΛ5

H Yπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Ειδών Πυρόσβεσης «Πυροσβεστικός Αφρός Οχημάτων AFFF 6% – Κατασβεστική Σκόνη Οχημάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 88.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 109.120,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 20/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/01/2018