Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ ́ αριθμ. 13 /17 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 6ΩΝΕ6-Υ5Φ

Η 116ΠΜ προκυρρύσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας & Λέσχης Μονάδας
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΩΝΕ6-Υ5Φ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 22/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/11/2017