Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού Δ.46/17 –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την προμήθεια πλήρους Συστήματος Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας προς κάλυψη αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIEMENS A.E. – ΑΔΑ:722Φ6-Κ3Π

Η ΥΠ/ΠΑ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. 46/17 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την προμήθεια πλήρους Συστήματος Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας προς κάλυψη αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIEMENS A.E.
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/11/2017
Τελευταία τροποποίηση: 15/11/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/12/2017