Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/17 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μονής Καμπίνας Ανοιχτής Πλατφόρμας (Pick up) με Ωφέλιμο Φορτίο Κατηγορίας Ενός Τόνου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/17 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μονής Καμπίνας Ανοιχτής Πλατφόρμας (Pick up) με Ωφέλιμο Φορτίο Κατηγορίας Ενός Τόνου.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 18/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/10/2017