Διακήρυξη ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης Δ.53/17 για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ’’ (ΑΔΑ:6ΛΠΒ6-ΚΣ4)

Η ΥΠ/ΠΑ προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού ΔΕ. 14/15, με  σκοπό  τη  σύναψη  συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με αντικείμενο την προμήθεια “Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων” του 251 ΓΝΑ.
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 13/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/11/2017