Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 111/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας COLISTIMETHANE SODIUM PD.SOL.INF 1.000.000IU/VIAL για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΕΡΝ6-Γ2Δ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΕΡΝ6-Γ2Δ
Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 10/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/11/2017