Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’άρίθμ. 51/17 της ΥΠ/ΠΑ για προμήθεια ενός (1) υλικού ΛΟΛ, MAIN GEAR BOX, NSN 1615145330577, P/N 332A32 – 1007 – 03T, Cage Code : F0201, Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ : 63936-Π93

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια  ενός (1) υλικού ΛΟΛ, MAIN GEAR BOX, NsN 1615145330577, P/N 332A32 – 1007 – 03T, Cage Code : F0201, Ε/Π Super Puma συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  1.860.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 13/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/11/2017