Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας για την « Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου Μ-601 στην ΑΒ Δεκέλειας » (T-107E) ΑΔΑ: 6ΩΧΗ6-2ΘΓ

Διακηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την « Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου Μ-601 στην ΑΒ Δεκέλειας » (T-107E) και περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου Μ-601 εντός της ΑΒ Δεκέλειας.
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΩΧΗ6-2ΘΓ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%A7%CE%976-2%CE%98%CE%93
Διακήρυξη

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 116/17 για την Προμήθεια Ειδών Θέρμανσης και Κλιματισμού του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6Κ1Ι6-Ι6Δ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Κ1Ι6-Ι6Δ
Διακήρυξη

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 126/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE, EFAVIRENZ, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (600+200+245)MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ψ6Β96-ΕΚ6

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ6Β96-ΕΚ6
Διακήρυξη

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 125/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE, RILPIVIRINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (200+25+245)MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΑΒΔ6-ΡΝΔ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΑΒΔ6-ΡΝΔ
Διακήρυξη

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 124/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ELVITEGRAVIR, COBICISTAT, EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (150+150+200+245)MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:61ΟΦ6-Σ5Ι

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:61ΟΦ6-Σ5Ι
Διακήρυξη

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 123/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (200+245)MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΣΦΝ6-ΓΔΧ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΣΦΝ6-ΓΔΧ
Διακήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ.14/17 της 114 ΠΜ για την Προμήθεια Σετ Στολών Πυροσβεστών – ΑΔΑ: ΩΚΤΔ6-Ν3Φ

H 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε
ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για
την προμήθεια σαράντα δύο (42) πλήρη σετ στολών πυροσβεστών.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ.13/17 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών Πλήρωσης Αρμών – ΑΔΑ : 6ΔΚΙ6-ΝΣΒ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα
στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την
προμήθεια υλικών πλήρωσης αρμών προς κάλυψη αναγκών Μονάδας.

Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 50/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών – ΑΔΑ : ΩΒΛ96-Ε2Ε

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 216.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 267.840,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 03/2017 για την Προμήθεια Δισημειακής Ραδιοηλεκτρικής Ζεύξης Σταθερής Υπηρεσίας (Point to Point Microwave Link)-ΑΔΑ:6Φ3Σ6-Η1Π

Το ETHM προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Φ3Σ6-Η1Π
Διακήρυξη