Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 64/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Οδικού Μεταφορέα Υλικών της ΠΑ από και προς Χώρες της Ευρώπης(ΩΞΡ96-ΝΜΖ).

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/16, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη οδικού μεταφορέα υλικών της Π.Α. από και προς τις χώρες της Ευρώπης (CPV: 60000000-8).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/09/2017