Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 65/17 του 201KEΦΑ για την Προμήθεια Εμβολίων Κατά της Μηνιγγίτιδας (ΑΔΑ:6ΦΦΑ6-Ω3Β).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια εμβολίων μηνιγγίτιδας  (CPV:33651600-4)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια
 
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 19/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/10/2017