∆ιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμ. ∆ . 11/17 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Κλιματιστικής Μονάδας του Flight Simulator – ΑΔΑ: ΩΥΥ16-Ε9Μ

Η 114ΠΜ προκυρρήσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές (σε ευρώ) σε  ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ . 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την προμήθεια μίας (1) κλιματιστικής μονάδας προς κάλυψη αναγκών του flight simulator της Πτέρυγας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΥ16-Ε9Μ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2017
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/10/2017