Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 13/2017 της 115 ΠΜ, για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Εξοπλισμού (Αναλώσιμα, μη Αναλώσιμα,Φαρμακευτικός Εξοπλισμός) – ΑΔΑ: ΩΓΡ56-Λ5Λ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 13/2017 της 115 ΠΜ, για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Εξοπλισμού (Αναλώσιμα, μη Αναλώσιμα, Φαρμακευτικός Εξοπλισμός).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΡ56-Λ5Λ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 12/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/07/2017