Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 για την Προμήθεια Υλικών Εκτέλεσης 12Ετούς Επιθεώρησης από το ΚΕΑ Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N: 173065) – ΑΔΑ: Ω4Υ56-8ΧΡ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 για την Προμήθεια Υλικών Εκτέλεσης 12Ετούς Επιθεώρησης από το ΚΕΑ Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N: 173065).

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/07/2017