Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 53/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων MRL BRAKE A/Φ C-27J (O/N: 173075) – ΑΔΑ: 6ΛΜΧ6-ΘΧΡ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 53/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων MRL BRAKE A/Φ C-27J (O/N: 173075).

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/07/2017