Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως του κτηρίου επί της οδού Ξάνθου 3 Αθήνα Ακινήτου, ιδιοκτησίας Τ.Α.Α – ΑΔΑ:ΨΥΜΓ6-7ΟΩ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως του κτηρίου επί της οδού Ξάνθου 3 Αθήνα Ακινήτου, ιδιοκτησίας Τ.Α.Α.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 21/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/08/2017