Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 78/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δύο (2) Ενδοστοματικών Σαρωτών για τις Ανάγκες του Οδοντοπροσθετικού και του Ορθοδοντικού Τμήματος – ΑΔΑ: ΨΛΘΨ6-Ο2Υ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (€ 49.600,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΘΨ6-Ο2Υ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 13/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/07/2017