Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.26/17, με παραχώρηση κατ’ αποκλειστικότητα δικαιώματος συμμετοχής μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξιωματικών (Αξκών) – Υπαξιωματικών (Υπαξκών)» – ΑΔΑ : Ω6ΤΤ6-5Ξ6

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.26/17, με παραχώρηση κατ’ αποκλειστικότητα δικαιώματος συμμετοχής μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξιωματικών (Αξκών) – Υπαξιωματικών (Υπαξκών)».

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 20/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/09/2017