Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 58/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A και Τ-41D (O/N: 173107) – ΑΔΑ: ΨΟ1Υ6-ΙΣ8

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 58/17, για την προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A και Τ-41D (O/N: 173107).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟ1Υ6-ΙΣ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/07/2017