Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.08/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης (ελαστικοί αγωγοί) Αγκυροβολίων Συστήματος Αγωγού Καυσίμων για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών – ΑΔΑ: Ω93Ε6-Δ6Ξ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.08/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης (ελαστικοί αγωγοί) Αγκυροβολίων Συστήματος Αγωγού Καυσίμων για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω93Ε6-Δ6Ξ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/07/2017