Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 08/2017 για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένου Επιτραπέζιου Νερού για Ανάγκες Τροφοδοσίας Πρατηρίου, Κυλικείων & Λεσχών της 115 ΠΜ – ΑΔΑ: ΩΝ4Β6-ΥΩΨ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 08/2017 για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένου Επιτραπέζιου Νερού για Ανάγκες Τροφοδοσίας Πρατηρίου, Κυλικείων & Λεσχών της 115 ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝ4Β6-ΥΩΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/06/2017