Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Αναλώσιμος Αποστειρωμένος Ιματισμός για Κάλυψη Αναγκών Τμήματος Χειρουργείου 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΩΡΧ6-Π4Ι

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Αναλώσιμος Αποστειρωμένος Ιματισμός για Κάλυψη Αναγκών Τμήματος Χειρουργείου 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΩΡΧ6-Π4Ι

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 16/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/06/2017