Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (28 ΣΕΤΗ ΚΑΕ 1421 ΑΑΥ 4596 ΕΦ 11-410) – ΑΔΑ: Ρ3Ζ66-ΗΑΕ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (28 ΣΕΤΗ ΚΑΕ 1421 ΑΑΥ 4596 ΕΦ 11-410).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ρ3Ζ66-ΗΑΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/07/2017