Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 50/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Eκπαιδευτικών Α/φων Τ-6 & Τ-41 (Ο/Ν:173107) – ΑΔΑ: 6ΨΣΨ6-Ρ7Χ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 50/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Eκπαιδευτικών Α/φων Τ-6 & Τ-41 (Ο/Ν:173107).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΣΨ6-Ρ7Χ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 12/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/06/2017