Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/17 για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης – ΑΔΑ: 6ΠΥΖ6-ΙΟΛ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/17 για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΥΖ6-ΙΟΛ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 15/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/06/2017