Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/φων CL-215/415 (Ο/Ν:173096) – ΑΔΑ: ΩΧΣΠ6-7ΔΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/φων CL-215/415 (Ο/Ν:173096).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΣΠ6-7ΔΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 12/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/06/2017