Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ.25/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)» – ΑΔΑ: 6ΗΝΧ6-ΝΒΛ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ.25/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΝΧ6-ΝΒΛ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/08/2017