Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.06/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Τάσης (UPS) για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – ΑΔΑ:ΩΤΓΕ6-ΓΧΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.06/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Τάσης (UPS) για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΓΕ6-ΓΧΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/06/2017