Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 1/17 του ΚΕΔΑ/Ζ, για την Προμήθεια Φρέσκου Άρτου Λευκού Τύπου 70% – ΑΔΑ: Ω2ΝΑ6-ΗΦΕ

Το KΕΔΑ/Ζ προκηρύσσει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια φρέσκου άρτου λευκού τύπου 70%,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ και για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.
Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 17.600,00 € πλέον ΦΠΑ 13% (19.888,00 € με ΦΠΑ κατ’ έτος).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω2ΝΑ6-ΗΦΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2017