Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 02/17 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Εκτυπωτικού – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4 – ΑΔΑ: ΩΤΣΧ6-ΚΝ9

Η Μ.ΓΕΑ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια εκτυπωτικού – φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4 προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (17.252,80€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΣΧ6-ΚΝ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/05/2017