Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/17 για την Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρικών Κρεβατιών προς Κάλυψη Αναγκών Φυσικοθεραπευτηρίου 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΕΜ86-ΡΘΨ

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/17 για την Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρικών Κρεβατιών προς Κάλυψη Αναγκών Φυσικοθεραπευτηρίου 251 ΓΝΑ
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΜ86-ΡΘΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/05/2017