Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 59/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια (6) Απινιδωτών – ΑΔΑ: ΨΦΟΗ6-Α4Ζ

 
Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ για την προμήθεια Έξι (6) Απινιδωτών προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (55.800,00€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦΟΗ6-Α4Ζ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2017