Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμό Δ. 06/17 της 117ΠΜ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΩ496-5ΥΨ

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμό Δ. 06/17 της 117ΠΜ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩ496-5ΥΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2017