Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/17 Ανάδειξης Εργολάβου για την Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6Χ5Ο6-ΗΣ5

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/17 Ανάδειξης Εργολάβου για την Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Χ5Ο6-ΗΣ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2017