Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 37/17 για την Προμήθεια Υλικών "CAD-PAD" Κάλυψης Απαιτήσεων Πλωτήρων E/Π ΑΒ205 (Ο/Ν: 173Q01) – ΑΔΑ: 6ΛΠΙ6-7ΔΨ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 37/17 για την Προμήθεια Υλικών “CAD-PAD” Κάλυψης Απαιτήσεων Πλωτήρων E/Π ΑΒ205 (Ο/Ν: 173Q01).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΛΠΙ6-7ΔΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2017