Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων MRL BRAKE A/Φ C-27J (O/N: 173075) – ΑΔΑ: ΩΧΧΝ6-1Ψ9

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων MRL BRAKE A/Φ C-27J (O/N: 173075).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΧΝ6-1Ψ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2017