Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ EMBRAER (O/N:173033) – ΑΔΑ: ΩΛΒ96-Ν02

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ EMBRAER (O/N:173033)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΒ96-Ν02

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2017