Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 06/17, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Ψυκτικής Μηχανής Νο 3 251 ΓΝΑ» (ΑΕΕ 07/17) – ΑΔΑ: 7ΣΡΖ6-Ζ55

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 06/17, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Ψυκτικής Μηχανής Νο 3 251 ΓΝΑ» (ΑΕΕ 07/17)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΡΖ6-Ζ55

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2017