Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.06/17) για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών και Ανομοιογενούς Μάζας Σιδήρου 116ΠΜ – ΑΔΑ:ΩΓΗΞ6-Ψ7Κ

Διακήρυξη  επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού Δ.06/17, ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (υψηλότερη τιμή) για την εκποίηση άχρηστων υλικών της 116ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΗΞ6-Ψ7Κ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2017