Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.22/17 της ΥΠΠΑ, για την Προμήθεια συστήματος «Ground Vibration Test» – ΑΔΑ :ΩΖ216-ΣΧΘ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια συστήματος Ground Vibration Test, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 127.500,00€ [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 158.100,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖ216-ΣΧΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 16/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2017