Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/17 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Υλικών Δόμησης (ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) – ΑΔΑ: 64626-ΒΝΕ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.05/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια Υλικών Δόμησης (ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64626-ΒΝΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/06/2017