Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’αριθμ. 01/17 της Μ.ΓΕΑ για τη Διασύνδεση Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) με Δίκτυα Υποδομής Στρατοπέδου Παπάγου (Ηλεκτρική-Τηλεφωνική) – ΑΔΑ: Ω99Ξ6-2Υ5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’αριθμ. 01/17 της Μ.ΓΕΑ για τη Διασύνδεση Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) με Δίκτυα Υποδομής Στρατοπέδου Παπάγου (Ηλεκτρική-Τηλεφωνική)
Προϋπολογισθείσα αξία: Δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (13.694,98€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω99Ξ6-2Υ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/05/2017