Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 47/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Αποστειρωμένου Πακέτου Στεφανιογραφίας και Stents (Κατηγοριών Α, Β, Γ και Δ) – ΑΔΑ: 6ΕΑΝ6-ΕΩ8

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 47/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Αποστειρωμένου Πακέτου Στεφανιογραφίας και Stents (Κατηγοριών Α, Β, Γ και Δ) για την Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΑΝ6-ΕΩ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/05/2017