Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.55/2017 του 251ΓΝΑ, για τη Συντήρηση Είκοσι Τριών (23) Ανελκυστήρων – ΑΔΑ: 6ΓΓΟ6-ΕΧΘ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.55/2017 για τη Συντήρηση Είκοσι Τριών (23) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΓΟ6-ΕΧΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/05/2017