Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6. – ΑΔΑ: ΩΓΞΡ6-ΩΔ9

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΞΡ6-ΩΔ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2017