Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL Μ-18 (Ο/Ν :163066-002-173002) – ΑΔΑ: ΩΜ6Δ6-Ρ3Κ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL Μ-18 (Ο/Ν :163066-002-173002)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜ6Δ6-Ρ3Κ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2017